Lecab Lastbilar

Kvalitet och miljö

En viktig milstolpe i Lecabs strävan efter att vara ett mönsterföretag i bilbranschen var 1997, då vi blev kvalitetscertifierade enligt ISO 9000. Redan året efter var vi dessutom färdiga med miljöcertifieringen ISO 14001. Lecab var ett av landets absolut första bilföretag att bli både kvalitets- och miljöcertifierat.

Kvalitet och miljö i vårt vardagliga arbete

Vi arbetar för att du ska bli nöjd varje gång du besöker oss. Det gäller såväl köp av bil som vid service och reparationer, eller köp av reservdelar och tillbehör. Kort sagt så fort du har kontakt med oss på Lecab och nyttjar några av våra tjänster. Kraven för att vara återförsäljare till våra varumärken är tuffa och detaljerade. Scania gör regelbundet revisioner hos oss för att se att vi uppfyller deras krav som återförsäljare. Vi får även revisoner från RISE (Research Institutes of Sweden), som kontrollerar att vi följer gällande krav och standards när det gäller kvalitet och miljö. Vi utför även regelbundet egna interna revisioner som ett led i att ständigt bli bättre.

Vi har företagscertifikat och är godkända av Incert för att arbeta med luftkonditioneringar och kylanläggningar i fordon.

Våra verkstäder är ackrediterade av Swedac för: 

 • Släckning av 2:or, d.v.s. anmärkningar från bilprovning. Vi åtgärdar felet och du behöver inte återvända till ett besiktningsorgan
 • Att arbeta med hastighetsregulatorer
 • Att arbeta med färdskrivare

Swedac genomför regelbundet revisioner hos oss för att se att vi uppfyller gällande krav.

Miljöpolicy

Vision
Vi ska styra och utveckla miljöarbetet i verksamheten mot ett miljö- och klimatmässigt hållbart samhälle

Mål

 • Minska företagets miljö- och klimatpåverkan
 • Hushålla med jordens resurser
 • Minimera användningen och utsläpp av skadliga ämnen
 • Bidra till återvinning av material och förbrukade produkter

Strategier

 • Kontinuerligt utbilda medarbetare inom miljö- och klimatfrågor
 • Ha ett tydligt miljöledningssystem som säkerställer hög kvalitet
 • Medvetandegöra och göra företagets medarbetare delaktiga i företagets miljöarbete
 • Ställa tydliga krav på våra leverantörer
 • Vid investeringar ha miljö som ett tungt vägande skäl.
 • Hushålla med företagets resursförbrukning
 • Följa utvecklingen inom miljöområdet i syfte att hitta nya förbättringsmöjligheter.
 • Varje dag arbeta för ständiga förbättringar i vårt miljöarbete
 • Vi förbinder oss att följa de lagar och föreskrifter som styr vår verksamhet

Kvalitetspolicy

Vision
Allt vi gör ska utföras på ett sådant sätt att våra kunder talar väl om Lecab och gärna återkommer

Mål

 • Nöjda kunder – lojalitet
 • Effektiv hantering – göra rätt saker på rätt sätt
 • Tillfredställande lönsamhet – som möjliggör företagets fortlevnad

Strategier och åtaganden

 • Kontinuerligt utbilda medarbetare i kvalitet och arbetsrelaterad kunskap
 • Sträva efter att använda leverantörer som bidrar till att en god kvalitetsnivå kan hållas
 • Medvetandegöra och göra företagets medarbetare delaktiga i företagets kvalitetsarbete
 • Varje dag arbeta för ständiga förbättringar av vårt kvalitetsarbete.

Här är några av våra miljöåtgärder i vårt miljöarbete:

 • Vi har fortsatt vår konvertering till LED-belysning för att spara belysningsenergi.
 • Vi har bytt, justerat och optimerat vårt värme- och ventilationssystem.
 • Vi har solceller på vår fastighet i Karlstad.
 • Källsortering av avfall med samarbetsavtal med PreZero som är specialister på avfall.
 • Spilloljan återvinns.
 • Vi återanvänder begagnade delar vid skadereparationer där så är möjligt.
 • Våra produkter är ledande när det gäller utveckling av teknik.